Διαπίστευση ΕΣΥΔ
Στο πλαίσιο συνεχούς αναβάθμισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, προχωρήσαμε στην διαπίστευση του κέντρου μας από τον Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ.), διασφαλίζοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων μας σε παγκόσμιο επίπεδο.
H διαπίστευση με το Πρότυπο ISO 15189:2012 (ΕΣΥΔ Αρ. Πιστοποιητικού 869) αφορά στα πεδία Γενικής Αίματος (και στο πλακάκι), Κλινικής Χημείας(βιοχημικές εξετάσεις), Ορμονών Θυρεοειδούς, Καρκινικών Δεικτών, Αιμοποιητικών Βιταμινών και προσδιορισμού ειδικής ανοσοσφαιρίνης IgE – αλλεργιογόνων με την μέθοδο αναφοράς Unicap.
Είμαστε το μοναδικό εργαστήριο στην Ελλάδα που έχει μέχρι στιγμής διαπιστευθεί στα αλλεργιογόνα με την συγκεκριμένη μέθοδο.
Η διαπίστευση μας είναι η επίσημη αναγνώριση ότι το εργαστήριο είναι τεχνικά και οργανωτικά ικανό να διενεργεί συγκεκριμένες αναλύσεις και ως εκτούτου αποτελεί απόδειξη της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων μας.
Βασικός στόχος της διαπίστευσης, όπως περιγράφεται και στις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 15189:2012, είναι η μείωση της πιθανότητας εμφάνισης σφαλμάτων τόσο στη διενέργεια των αναλύσεων όσο και στις προ και μετά αναλυτικές διαδικασίες.
Η βασική διαφορά μεταξύ «πιστοποίησης» και «διαπίστευσης» συνίσταται στο ότι κατά τη διαπίστευση το εργαστήριο πρέπει όχι μόνο να εγκαθιδρύει και να εφαρμόζει σύστημα ποιότητας σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προτύπου, αλλά παράλληλα να αποδείξει την τεχνική του ικανότητα. Για να δείτε τις διαπιστευμένες εξετάσεις μας πατήστε εδώ.

Ποιοτικοί Έλεγχοι
Τα Εργαστήριά μας επίσης ελέγχονται με εσωτερικούς (καθημερινά) και εξωτερικούς, εθνικούς και διεθνείς ελέγχους, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εγκυρότητα και η ακρίβεια των αποτελεσμάτων μας. Η συμμετοχή μας σε πολλαπλά διεθνώς αναγνωρισμένα σχήματα, ενέργειες σχεδόν ταυτόχρονες με την έναρξη της λειτουργίας μας, αποτελεί δικλείδα διασφάλισης της ποιότητάς μας.
Τα βασικότερα σχήματα στα οποία συμμετέχει το εργαστήριό μας είναι:
ΕΣΕΑΠ για την Κλινική Χημεία, τις Ορμόνες Θυρεοειδούς, Αναπαραγωγής & Ανδρικού άξονα, τους Αιμοποιητικούς Παράγοντες, τα Επίπεδα φαρμάκων, τους Καρκινικούς Δείκτες και την Γλυκοζηλιωμένη (HbA1c)
EAE για την Γενική Εξέταση Αίματος
UK-NEQAS για τα Αλλεργιογόνα, την Μορφολογία Επιχρίσματος Εξέτασης Αίματος, την Παρασιτολογία και την Μικροβιολογία
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ για την Μικροβιολογία
MEDISYN για την Κλινική Χημεία & Πήξη
BIODEV για την Κλινική Χημεία, τις Ορμόνες, την Γενική Ούρων, την ΤΚΕ

Πιστοποίηση ISO
Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι να προσφέρει στους ασθενείς υπηρεσίες με ποιότητα και σεβασμό, σε ένα φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον, με εξυπηρέτηση σε κάθε άτομο χωριστά, χωρίς μαζική αντιμετώπιση και χωρίς να υπάρχει ο απρόσωπος χαρακτήρας «παραγωγής εξετάσεων».
Η Διοίκηση του Εργαστηρίου αναγνωρίζοντας ότι η σωστή και έγκαιρη ιατρική διάγνωση και εξυπηρέτηση των ασθενών δεν επιτυγχάνεται βάζοντας μόνο σε εφαρμογή τις επιστημονικές γνώσεις, αλλά αναπτύσσοντας παράλληλα σχέσεις φροντίδας με τους ασθενείς, δεσμεύεται για την συνεχή προσπάθεια από μέρους της, ώστε να ανταποκριθεί με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες του συνόλου των αποδεκτών των υπηρεσιών του Εργαστηρίου.
Συνεχώς κάνουμε επεμβάσεις ώστε η αύξηση της ποσότητας να μην είναι σε βάρος της ποιότητας της δουλειάς μας.
Στα πλαίσια αυτής της συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Εργαστήριο, μελετήθηκε, εγκαταστάθηκε και εφαρμόζεται Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του Διεθνούς Πρότυπου ISO 9001:2015, μέσω του οποίου διασφαλίζεται η χρήση και η βελτιστοποίηση της αναγκαίας τεχνολογικής υποδομής σε όλα τα πεδία των δραστηριοτήτων της.
Για την στήριξη της λειτουργίας του συστήματος, η Διοίκηση του Εργαστηρίου δεσμεύεται για την ανάπτυξη και διατήρηση άριστης υποδομής και υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού το οποίο ενθαρρύνεται να συμμετέχει ενεργά στην λειτουργία του Εργαστηρίου, να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας καθώς και να συμβάλλει στην διαρκή εδραίωση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του.