• Γενική Αίματος (Μικροσκοπική μελέτη επιχρίσματος περιφερικού αίματος) – Διαπίστευση από ΕΣΥΔ. Aποτελεί πολιτική της BIOMEDICIN, παρόλο που ο εξοπλισμός του αιματολογικού εργαστηρίου είναι από τους πλέον σύγχρονους, όλες οι γενικές αίματος να μικροσκοπούνται με πλακάκι – πεδίο στο οποίο ο γιατρός έχει πολύ μεγάλη εμπειρία.
  • Πλήρης πηξιολογικός έλεγχος
  • Ηλεκτροφορήσεις Ηb