– Διαπίστευση από ΕΣΥΔ, 24 βιοχημικών παραμέτρων, 4 αιμοποιητικών παραγόντων
– Βιοχημικές αναλύσεις αίματος, βιολογικών υγρών & ουρόλιθων
– Ηλεκτροφορήσεις λευκωμάτων
– Προσδιορισμοί ηλεκτρολυτών
– Αναλύσεις ούρων
– Επίπεδα φαρμάκων
– Παρακολούθηση διαβήτη – Μέτρηση HbA1C με μέθοδο αναφοράς ΗPLC.