Η γρίπη είναι μια εξαιρετικά μολυσματική, οξεία ιική λοίμωξη της αναπνευστικής οδού. Πρόκειται για μεταδοτική νόσο που μεταδίδεται εύκολα μέσω σταγονιδίων αερολύματος, του βήχα και του φτερνίσματος, που περιέχουν ζωντανό ιό.

Ο επιπολασμός των ιών τύπου Α είναι τυπικά μεγαλύτερος σε σχέση με των ιών τύπου Β. Οι ιοί τύπου Α σχετίζονται με τις σοβαρότερες επιδημίες γρίπης, ενώ οι λοιμώξεις τύπου Β είναι συνήθως ηπιότερες.

Ο τύπος γρίπης Η1Ν1 ανήκει στην οικογένεια των ιών της γρίπης τύπου Α (Influenza A) που μολύνει πτηνά και θηλαστικά. Ο Η1Ν1 διαθέτει ένα πολύ ειδικό ΗΑ (Hemagglutinin) γονίδιο που μπορεί να χρησιμεύσει για την ταυτοποίησή του.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) και το Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων των ΗΠΑ (CDC), προτείνουν ως μέθοδο αναφοράς για την ανίχνευση και ταυτοποίηση του στελέχους Η1Ν1 του ιού της γρίπης την Αντίστροφη Μεταγραφή και Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης (RT-PCR). Η μέθοδος RT-PCR παρουσιάζει μεγάλη ευαισθησία (έως 10 PFU/ml) και ειδικότητα 99.8%.

Τα προτεινόμενα από το CDC δείγματα προς ανάλυση είναι: βρογχοκυψελιδικό έκκριμα (BAL), υλικά αναρρόφησης, πτύελα, ρινοφαρρυγγικές ή στοματοφαρυγγικές αναρροφήσεις ή εκπλύματα και ρινοφαρυγγικά ή στοματοφαρυγγικά επιχρίσματα ΜΟΝΟ σε στυλεό με συνθετικό άκρο (πολυεστέρα ή Dacron) και όχι βαμβακοφόρο ή ξύλινο στυλεό. Τα δείγματα διατηρούνται σε θερμοκρασία ψυγείου (2-4οC) έως 4 ημέρες ή σε βαθιά κατάψυξη (-70οC) για μεγαλύτερα διαστήματα.

Μία άλλη μέθοδος είναι η δοκιμασία ανοσοχρωματογραφίας, η οποία παρέχει ταχεία και ακριβή ανίχνευση του αντιγόνου του ιού της γρίπης Α και Β και διαφοροδιαγιγνώσκει τους δύο ιούς. Η μέθοδος αυτή σε σχέση με την RT-PCR παρουσιάζει ευαισθησία 88,6 % και ειδικότητα 97,4 %. (Συνολική συμφωνία με RT-PCR: 95,7 %).

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημανθεί ότι η μέθοδος της ανοσοχρωματογραφίας δεν υποκαθιστά τη μοριακή ταυτοποίηση του ιού (RT-PCR) αλλά με την ταχεία παροχή εργαστηριακού αποτελέσματος δίνει τη δυνατότητα στον κλινικό ιατρό με τη συνεκτίμηση της κλινικής εικόνας και του ιστορικού του ασθενούς να αποφασίσει για τη δέουσα αντιμετώπιση του περιστατικού ή την ανάγκη περαιτέρω εργαστηριακής διερεύνησης.

Στο εργαστήριό μας το αποτέλεσμα της ανοσοχρωματογραφίας δίδεται σε 30 λεπτά και της RT-PCR αυθημερόν.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

ΑΠΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΡΙΠΗΣ Α/Β (συμπεριλαμβανομένου του Η1Ν1)
Κόστος: 15 €

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΡΙΠΗΣ Α (μόνο Η1Ν1)
Κόστος: 40 €

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΡΙΠΗΣ Α/Β (συμπεριλαμβανομένου του Η1Ν1 & H3N5)
Κόστος: 85 €

ΠΛΗΡΗΣ ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΡΙΠΗΣ & 20 ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ
Για αναλυτικές πληροφορίες για την εξέταση παρακαλώ πατήστε εδώ.

2016 © Copyright - BIOMEDICIN